Nr konta bankowego: 10 1240 4025 1111 0010 6175 7085 - Przekaż 1,5% podatku nr KRS 0000445584 biuro@poranek.pl

Statut stowarzyszenia
Poranek

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie o nazwie „Poranek”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie niniejszego Statutu, i z tego tytułu posiadającym osobowość prawną.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o ile nie ograniczy to jego samorządności, indywidualnego charakteru oraz niezależności i swobody w wyborze działań dla realizacji jego statutowych celów.

§4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wzór pieczęci ustala Zarząd.

§6

Nazwa Stowarzyszenia jest dobrem prawnie chronionym.

§7

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Dochód z działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.

 

Rozdział 2 Cele i środki działania

§8

Stowarzyszenie stawia sobie za cel prowadzenie i wspieranie działań dobroczynnych, a także krzewienie edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem propagowania zdrowego stylu życia oraz wiedzy o stworzeniu.

§9

1. Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

 1. prowadzenie pomocy rzeczowej członkom Stowarzyszenia znajdującym się w trudnej sytuacji majątkowej lub osobistej;
 2. prowadzenie spotkań mających zadanie integrację społeczną oraz promocję zdrowego stylu życia, a także wsparcia na rzecz rodziny, macierzyństwa czy też upowszechniania praw dziecka;
 3. organizację spotkań dla dzieci i młodzieży oraz różnych form wspierania ich rozwoju,
 4. promowanie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zaangażowania w wolontariat;
 5. prowadzenie działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 6. prowadzenie działalności w zakresie edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji dzieci i młodzieży oraz działalności oświatowej zmierzającej do ochrony godności każdej osoby ludzkiej;
 7. propagowanie tygodnia z wolnym dniem odpoczynku w sobotę.

2. Ponadto Stowarzyszenie realizuje nieodpłatnie zadania pożytku publicznego w zakresie:

 1. prowadzenia działalności charytatywnej [PKD 94.99.Z];
 2. prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych [PKD 88.99.Z];
 3. prowadzenia ochrony i promocji zdrowia [PKD 85.59.B];
 4. realizowania działań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym z zakresu oświaty ekologicznej [PKD 85.59.B];
 5. prowadzenia działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka [PKD 88.99.Z];
 6. prowadzenia działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób [PKD 94.99.Z];
 7. prowadzenia działalności na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym [PKD 94.99.Z];
 8. organizowania pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych oraz wojen w kraju i za granicą [PKD 94.99.Z];
 9. organizowania pomocy dla osób ubogich, w tym osób pozbawionych wolności [PKD 94.99.Z];
 10. organizowania różnych form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży [PKD 79.12.Z];
 11. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz prowadzenia działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości [PKD 85.59.B];
 12. prowadzenia działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym [PKD 94.99.Z];
 13. prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych [PKD 94.99.Z];
 14. upowszechniania oraz ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także prowadzenia działań wspomagających rozwój demokracji [PKD 85.59.B];
 15. promocji i organizacji wolontariatu [PKD 94.99.Z];
 16. prowadzenia działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn [PKD 85.59.B];
 17. prowadzenia działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym [PKD 85.59.B];
 18. prowadzenia działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych [PKD 85.59.B];
 19. prowadzenia działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania [PKD 85.59.B];
 20. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu [PKD 85.59.B];
 21. pomocy Polonii i Polakom za granicą [PKD 94.99.Z];
 22. prowadzenia działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w sferze prowadzonych przez nie zadań publicznych [PKD 94.99.Z].

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

 

Rozdział 3 Prawa i obowiązki członków

§10

 1. Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 2. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, zwanym dalej członkiem, może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności będący studentem wyższych uczelni państwowych i niepaństwowych, który:

 1. przedstawi pozytywną opinię (rekomendację) co najmniej dziesięciu członków Stowarzyszenia;
 2. złoży na piśmie deklarację członkowską.

§12

 1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Kandydatowi przysługuje możliwość odwołania się od odmownej uchwały Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§13

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
 2. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;
 3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 4. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
 5. regularnie opłacać składki.

§14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze i może on:

 1. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
 2. korzystać z lokali Stowarzyszenia;
 3. posiadać legitymację Stowarzyszenia;
 4. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
 5. korzystać z poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków;
 6. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§15

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia poprzez złożenie oświadczenia w tym przedmiocie Zarządowi, który podejmie w tej kwestii stosowną uchwałę. Członkiem wspierającym mogą być również osoby fizyczne.
  1. Formę i rodzaj wsparcia Stowarzyszenia członkowie wspierający będący osobami prawnymi ustalą z Zarządem. Członkowie wspierający będący osobami fizycznymi zobowiązani są do uiszczania składek członkowskich.
  2. Członkowie wspierający korzystają, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w §14 p. 3-6.
  3. Członek wspierający zobowiązany jest do wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§16

 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w drodze uchwały może nadać tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia. Członkiem Honorowym może być włącznie osoba fizyczna.
 2. Członek Honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich; poza tym członek honorowy korzysta z pełni praw i obowiązków członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Może ponadto służyć głosem doradczym w statutowych władzach stowarzyszenia.

§17

W przypadku nie wypełniania obowiązków członkowskich określonych w §13 p. 3 – 5 każdy członek Stowarzyszenia może zostać ukarany przez Zarząd jedną z następujących kar:

 1. upomnienia;
 2. nagany;
 3. zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia na okres do 12 miesięcy;
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia lub władz Stowarzyszenia.

§18

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. pisemnej rezygnacji członka złożonej na ręce Zarządu;
 2. wykluczenia;
 3. śmierci członka;
 4. utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
 5. utraty zdolności do czynności prawnych przez osoby fizyczne;
 6. prawomocnego wyroku sądu skazującego za przestępstwo umyślne;
 7. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

§19

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia; uchwała Walnego Zgromadzenia Członków ma charakter ostateczny.

 

Rozdział 4 Władze Stowarzyszenia

§20

Władzami Stowarzyszenia są :

1) Walne Zgromadzenie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

§21

Do władz wybieralnych Stowarzyszenia są wybierani tylko jego członkowie.

§22

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu i jest dokonywany zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.

§23

Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zgromadzenie Członków postanowi inaczej.

§24

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§25

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz na rok bądź w trybie nadzwyczajnym przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną; o terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd pisemnie powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad a Komisja Rewizyjna co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. Dla skuteczności obrad Walnego Zgromadzenia Członków winna w nim uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz z głosem doradczym członkowie honorowi i zaproszeni goście.
 5. Członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.
 6. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. uchwalanie wytycznych dotyczących programu działania Stowarzyszenia;
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków i sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej:
  3. rozpatrywanie wniosków uczestników Walnego Zgromadzenia Członków;
  4. wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej spośród członków stowarzyszenia;
  5. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  6. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków;
  7. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność władz Stowarzyszenia;
  8. odwoływanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;
  9. uchwalanie zmian w statucie;
  10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku lub o połączeniu z inna organizacją;
  11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  12. uchwalanie wysokości składek członkowskich;
  13. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.

§26

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Pierwszy skład Zarządu może być powołany przez Zebranie Założycielskie.
 4. Zarząd składa się z Prezesa oraz dwóch Członków Zarządu; funkcje osób w Zarządzie wskazuje Walne Zgromadzenie Członków.
 5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu i dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających działania zespołowego.
 6. Zarząd obraduje na zebraniach, które odbywają się przynajmniej raz w miesiącu; dzień, godzina i miejsce są uzgadniane przez członków Zarządu.
  1. Zebranie Zarządu może zwołać Prezes; w takim przypadku pozostali członkowie Zarządu muszą być skutecznie poinformowani o czasie i miejscu, w którym odbywa się zebranie, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Poinformowanie może nastąpić drogą elektroniczną.
  2. W zebraniu Zarządu uczestniczą członkowie Zarządu; z głosem doradczym w zebraniu Zarządu uczestniczyć mogą członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni przez członków Zarządu goście.
  3. Dla skuteczności obrad zebrania Zarządu winna w nim uczestniczyć więcej niż połowa członków Zarządu; w przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
  4. Uchwały podejmowane są w formie pisemnej lub elektronicznej, oznaczane datą i podpisywane przez wszystkich członków Zarządu obecnych na zebraniu. Głosowanie może odbywać się również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Do Zarządu Stowarzyszenia należą:
  1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  2. formułowanie programu działania Stowarzyszenia z uwzględnieniem wytycznych przedstawionych przez Walne Zgromadzenie Członków;
  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
  4. zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia, w tym obrót majątkiem Stowarzyszenia i kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia, w tym wykonywanie praw członka i akcjonariusza w spółkach prawa handlowego;
  5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
  6. podejmowanie uchwał i wydawanie na ich podstawie przepisów wykonawczych dla realizacji celów statutowych;
  7. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków;
  8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 1. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia wyższego niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub podległości służbowej.

§27

Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych w imieniu stowarzyszenia jest upoważniony Prezes jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej może być powołany przez Zebranie założycielskie.
 4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej.
 5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
  2. kontrolowanie działalności Zarządu,
  3. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu członków,
  4. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
  5. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez zarząd w terminie ustalonym statutem. Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
  6. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków;
  7. zwoływanie w trybie nadzwyczajnym Walnego Zgromadzenia Członków;
  8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 1. Komisja Rewizyjna obraduje na zebraniach;
  1. Zebrania Komisji Rewizyjnej odbywają co najmniej dwa razy w roku. O czasie i miejscu zebrania Komisji Rewizyjnej jej członkowie są powiadamiani przez Przewodniczącego Komisji z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
  2. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia przez członka Komisji Rewizyjnej, może on zwołać zebranie Komisji Rewizyjnej w każdym czasie.
  3. W zebraniu Komisji Rewizyjnej uczestniczą członkowie Komisji Rewizyjnej. Mogą w nim uczestniczyć również członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu.
  4. Członkowie Zarządu mają obowiązek stawić się, jeżeli zostaną wezwani przez Komisję Rewizyjną celem złożenia wyjaśnień. Nieusprawiedliwiona nieobecność członków Zarządu wezwanych przez Komisję Rewizyjną uprawnia ją do zastosowania środków przewidzianych w §17 statutu.
  5. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  6. Uchwały wydawane są w formie pisemnej, oznaczane datą i podpisywane przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. Uchwały wydane w innej formie są nieważne.
  7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
  8. W razie powołania członka Komisji Rewizyjnej, za jego zgodą, do Zarządu, lub nawiązania przez członka Komisji Rewizyjnej stosunku pracy ze Stowarzyszeniem – członkostwo takiej osoby w Komisji Rewizyjnej ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru przy czym jej członkowie:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie wyłącznie zwrot uzasadnionych kosztów związanych z uczestnictwem w pracach Komisji Rewizyjnej. W razie powołania członka Komisji Rewizyjnej, za jego zgodą, do Zarządu, lub nawiązania przez członka Komisji Rewizyjnej stosunku pracy ze Stowarzyszeniem – członkostwo takiej osoby w Komisji Rewizyjnej ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 2. W razie powołania członka Komisji Rewizyjnej, za jego zgodą, do Zarządu, lub nawiązania przez członka Komisji Rewizyjnej stosunku pracy ze Stowarzyszeniem – członkostwo takiej osoby w Komisji Rewizyjnej ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§29

 1. W przypadku zmniejszenia się w trakcie trwania kadencji składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji przez członków danego organu w razie potrzeby, nowego podziału stanowisk dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
 2. W trybie kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział 5 Majątek i fundusze

§30

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje: ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dotacji, subwencji oraz ofiarności publicznej.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca lutego każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie przeznacza cały dochód na działalność statutową.
 7. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek, ani nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskim.
 8. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskim, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 9. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 10. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe, towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jej członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 11. Za osoby bliskie uważa się osoby pozostające w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 12. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 6 Postanowienia końcowe

§31

Uchwalenie statutu lub jego zmiana, podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia a także o odwołaniu członków Zarządu albo Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§32

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§33

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

KOMU POMAGA TWOJE 1,5%?

Zapoznaj się z naszą działalnością.
Udzielamy wsparcia żywnościowego najbardziej potrzebującym – osobom chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, seniorom.
Dajmy im szansę na godne życie.

Skip to content