Nr konta bankowego: 10 1240 4025 1111 0010 6175 7085 - Przekaż 1,5% podatku nr KRS 0000445584 biuro@poranek.pl

Chce pomóc

Wesprzyj naszą działalność darowizną.

Regulamin płatności elektronicznych – darowizn pieniężnych

Niniejszy Regulamin ma na celu określenie zasad dokonywania elektronicznych darowizn pieniężnych przeznaczonych na cele statutowe Stowarzyszenia PORANEK

§1.

Definicje

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie:

 1. Darczyńca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Darowizna cykliczna– zadeklarowana przez Darczyńcę kwota pieniężna, comiesięcznie przekazywana rzecz Stowarzyszenia przez czas nieokreślony, do czasu dokonania rezygnacji.
 3. Darowizna jednorazowa– zadeklarowana przez Darczyńcę kwota jednorazowej wpłaty pieniężnej na rzecz Stowarzyszenia.
 4. Operator płatności– PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495 REGON: 300523444, KRS: 0000274399.
 5. Regulamin– niniejszy regulamin.
 6. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.poranek.pl/, prowadzona przez Stowarzyszenie.
 7. Stowarzyszenie– Stowarzyszenie PORANEK z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żeromskiego 3, 50-321 Wrocław, KRS: 0000445584
 8. Subskrypcja – wpłata darowizny pieniężnej przy pomocy karty płatniczej w ustalonej kwocie w cyklu miesięcznym.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie.
 2. Elektronicznej darowizny pieniężnej na cele statutowe Stowarzyszenia można dokonać w ramach Portalu pod adresem https://www.poranek.pl/chce-pomoc/przekaz-darowizne/.
 3. Przekazanie przez Darczyńcę darowizny pieniężnej za pośrednictwem strony https://www.poranek.pl/chce-pomoc/przekaz-darowizne/jest równoznaczne z jego zgodą na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie ze strony internetowej https://www.poranek.pl/chce-pomoc/przekaz-darowizne/ w ramach Portalu jest nieodpłatne.

§3

Realizacja darowizn pieniężnych

 1. Przekazywanie darowizn pieniężnych na rzecz wsparcia działalności statutowej Stowarzyszenia jest możliwe za pośrednictwem Operatora płatności.
 2. Pośrednictwo Operatora płatności polega na pobraniu od Darczyńcy ustalonej kwoty Darowizny jednorazowej lub Darowizny cyklicznej, a następnie przekazaniu pobranej kwoty na rachunek bankowy Stowarzyszenia za pomocą: przelewu internetowego lub kart płatniczych, dopuszczonych przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym (w szczególności takie jak MasterCard – kredytowe, debetowe, biznesowe, Maestro, Visa – kredytowe i z odroczoną płatnością, debetowe, biznesowe)
 3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/.
 4. Transakcje cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU.
 5. Darczyńca przekazując Darowiznę cykliczną jednocześnie wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez Operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej, odpowiadającej wysokości wartości pierwszej przekazanej Darowizny cyklicznej.
 6. Za usługę pośrednictwa Operator płatności pobiera opłatę w wysokości 1,9% wartości darowizny +0,3 zł od każdej zrealizowanej płatności od Darczyńcy.
 7. Darczyńca samodzielnie dokonuje wyboru między Darowizną jednorazową i Darowizną cykliczną.
 8. Darczyńca samodzielnie ustala kwotę Darowizny jednorazowej lub Darowizny cyklicznej.
 9. Darczyńca jest informowany o dokonanej Darowiźnie jednorazowej w formie komunikatu elektronicznego, umożliwiającego utrwalenie zawartych w nim danych.
 10. Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu przekazanej darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy napisać na adres biuro@poranek.pl. W tytule maila należy podać imię i nazwisko oraz zamieścić następujące słowa: „Zwrot darowizny”. Darowizna zostanie zwrócona maksymalnie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

§4

Rezygnacja z Subskrypcji

 

 1. Płatność cykliczną Użytkownik może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się ze specjalistą ds. administracyjnych, biuro@poranek.pl.
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących płatności Darowizny (dokonanie subskrypcji, rezygnacja z subskrypcji, zmiana kwoty) należy wysłać zgłoszenie na adres e-mail: biuro@poranek.pl.

§5

Reklamacje

 1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację związaną z wadliwą obsługą płatności przez Operatora płatności.
 2. Reklamację należy zgłosić na adres: specjalisty ds. administracyjnych, biuro@poranek.pl. wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Stowarzyszenie indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§6

Dane osobowe

 1. Wpłacając darowiznę Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obsługi darowizny. Administratorem danych osobowych podanych w celu realizacji umowy darowizny jest Stowarzyszenie. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.poranek.pl/polityka-prywatnosci/oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnej pod adresem https://www.poranek.pl/rodo/.
 2. Stowarzyszenie przekazuje Operatorowi płatności wyłącznie dane osobowe Darczyńców (dane odbiorcy, tytuł, oraz kwotę płatności) w celach niezbędnych do realizacji płatności. W procesie płatności Operator płatności zawiera z Darczyńcą – klientem-płacącym umowę o pojedynczą transakcję płatniczą, na podstawie regulaminu dostępnego na stronie tego Operatora, akceptowanego przez Darczyńcę w procesie płatności. W takim zakresie Operator płatności staje się niezależnym administratorem danych osobowych Darczyńcy.
 3. Pełne dane karty płatniczej Darczyńcy będą przechowywane wyłącznie przez Operatora płatności. Operator ten pośrednicząc w dokonaniu darowizn, udostępnia „token” (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Stowarzyszenia. Zwracany podczas płatności „token” zawiera zaszyfrowany przez Operatora płatności, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, co sprawia, że Stowarzyszenie nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

§7

Zmiany Regulaminu

 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Aktualne wersje Regulaminu będą udostępniane Darczyńcom na Portalu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie.
 3. W sprawach nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

§8

Postanowienie końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Portalu pod adresem internetowym: poranek.pl/platnosci
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.2021.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

KOMU POMAGA TWOJE 1,5%?

Zapoznaj się z naszą działalnością.
Udzielamy wsparcia żywnościowego najbardziej potrzebującym – osobom chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, seniorom.
Dajmy im szansę na godne życie.

Skip to content