RODO

STOWARZYSZENIE  PORANEK z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żeromskiego 3, 50-321 Wrocław, KRS: 0000445584, Organizacja Pożytku Publicznego jako administrator Pana/ Pani danych osobowych (dalej: „ADO”), zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych , przekazuje następujące informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy darowizny  na rzecz ADO (dalej: Umowa) oraz obowiązków prawnych związanych z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obowiązkowo. Pani/Pana dane osobowe będą też przetwarzane na potrzeby przesłania przez ADO podziękowania za uczynioną darowiznę w formie listu oraz mogą być wykorzystywane w celu informowania o kolejnych działaniach w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność statutową organizowanych przez ADO, dobrowolnie – w tym przypadku podstawę przetwarzania stanowi uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ADO polegający na budowaniu pozytywnego wizerunku ADO oraz informowaniu o działalności ADO za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Dane mogą być przetwarzane także w celu obrony przez ADO przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia przez ADO ewentualnych roszczeń z Umowy – w tym zakresie przetwarzanie danych również stanowi realizację uzasadnionego interesu ADO, polegającego na możliwości obrony/wykazania  swoich racji w razie ewentualnego sporu.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla ADO usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Mogą to być podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi księgowości lub operatorzy płatności online.

Posiada Pani/Pan prawa:  do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych,  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych RP), do sprzeciwu wobec autoprofilowania.

Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez ADO, gdy:

  1. przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
  2. przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z Umowy, wynikającego z odpowiedniego przepisu prawa, z zastrzeżeniem, iż dane niezbędne do informowania Pani/Pana o działalności ADO  będą przechowywane, aż do momentu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania lub do zmiany celu przetwarzania.

Przetwarzanie dane osobowe nie są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z ADO (IOD) za pośrednictwem adresu e-mail:

Skip to content