Nr konta bankowego: 10 1240 4025 1111 0010 6175 7085 - Przekaż 1,5% podatku nr KRS 0000445584 biuro@poranek.pl

RODO

Stowarzyszenie PORANEK z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żeromskiego 3, 50-321 Wrocław, KRS: 0000445584, jako administrator Pana/ Pani danych osobowych (dalej: „ADO”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), przekazuje następujące informacje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy darowizny na rzecz ADO (dalej: Umowa) oraz obowiązków prawnych związanych z jej zawarciem. Pani/Pana dane osobowe będą też przetwarzane na potrzeby przesłania przez ADO podziękowania za uczynioną darowiznę w formie listu oraz mogą być wykorzystywane w celu informowania o kolejnych zbiórkach organizowanych przez ADO – w tym przypadku podstawę przetwarzania stanowi uzasadniony interes ADO polegający na budowaniu pozytywnego wizerunku ADO oraz informowaniu o działalności ADO za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Dane mogą być przetwarzane także w celu obrony przez ADO przed ewentualnymi roszczeniami lub w celu dochodzenia przez ADO ewentualnych roszczeń z Umowy – w tym zakresie przetwarzanie danych również stanowi realizację uzasadnionego interesu ADO, polegającego na możliwości obrony/wykazania  swoich racji w razie ewentualnego sporu.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla ADO usługi związane z koniecznością powierzenia im niektórych czynności przetwarzania danych. Dla przykładu mogą to być podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi księgowości.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO.
Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez ADO, gdy:
a. przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
b. przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z Umowy, wynikającego z odpowiedniego przepisu prawa, z zastrzeżeniem, iż dane niezbędne do informowania Pani/Pana o działalności ADO  będą przechowywane, aż do momentu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan skontaktować się z ADO za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@poranek.pl 
Skip to content