Pojęcie CSR (corporate social responsibility) już od długiego czasu nie jest nam obce. Społecznie odpowiedzialna firma to przedsiębiorstwo, które inwestuje w relacje ze swoim otoczeniem, w ochronę środowiska, w zasoby ludzkie, a także informuje o tych działaniach.

Inicjowanie działań w obszarze CSR jest obecnie częstą praktyką w wielu firmach. Staje się jasne, że samo dbanie o dobrą jakość wyrobów i usług jest konieczne, jednak nie wystarczy. Nieodzowne są również działania odpowiadające na oczekiwania oraz potrzeby gospodarcze i społeczne społeczności, w której firma działa.

Wolontariat pracowniczy jest istotnym elementem strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Wciąż są jednak firmy, w których nie docenia się zaangażowania pracowników w działania niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością – bo jakie to może mieć przełożenie na rozwój przedsiębiorstwa?

Tymczasem rozwój wolontariatu pracowniczego okazuje się być bardzo perspektywiczny, wywiera pozytywny wpływ zarówno na firmę, jak i na jej pracowników oraz środowisko lokalne.

 

Definicja

Przez pojęcie wolontariatu pracowniczego rozumie się działania, które polegają na inicjowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę (pracodawcę) działalności charytatywnej osób u niego zatrudnionych.  Pracownicy świadczą bezpłatnie różnego rodzaju prace na rzecz organizacji społecznych (w szczególności organizacji pozarządowych), wykorzystując przy tym swoje kompetencje, umiejętności i zdolności. Ze swojej strony przedsiębiorca umożliwia podejmowanie takich inicjatyw, a także wspiera je w aspekcie finansowym, organizacyjnym i doradczym.

Z założenia wolontariat pracowniczy ma przynieść korzyści wszystkim trzem stronom: pracodawcy, pracownikom, jak również organizacjom społecznym i społeczności lokalnej.

 

 

Rodzaje

Wolontariat pracowniczy można klasyfikować z różnych perspektyw, takich jak zasięg i czas trwania akcji, liczby pracowników-wolontariuszy biorących w niej udział czy np. według czasu świadczenia pomocy. Podstawowym aspektem są jednak rodzaje zasobów przedsiębiorstwa, które wykorzystuje się do prowadzenia działalności charytatywnej. Pod tym względem można wyróżnić następujące rodzaje wolontariatu pracowniczego:

 • Materialny – pracownicy organizują i realizują akcje społeczne w celu przekazania określonej pomocy materialnej (pozyskują i przekazują środki rzeczowe lub pieniężne). Przykładowym sposobem są tu odpisy od pensji. Pracownicy dobrowolnie deklarują regularne przekazywanie określonej (zwykle niewielkiej) sumy (sami decydują o jej wielkości) z pensji np. na rzecz wskazanej organizacji społecznej.
 • Niematerialny – w tym wypadku akcje społeczne są organizowane w oparciu o  zasoby własne. W praktyce  polega to przede wszystkim na poświęceniu własnego czasu przez pracowników. 
 • Kompetencyjny, zwany również merytorycznym – jego istotą jest wykorzystanie w trakcie akcji społecznych kwalifikacji zawodowych pracowników, ich specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji w zakresie poszczególnych specjalności zawodowych.

Klasyfikując wolontariat pracowniczy pod kątem zasięgu oddziaływania danego projektu, możemy wyróżnić projekty lokalne, krajowe (o zasięgu obejmującym terytorium państwa) oraz globalne (projekty międzynarodowe).

Z kolei biorąc pod uwagę czas, możemy wyróżnić organizację jednorazowej akcji społecznej, a także przedsięwzięcie o krótkookresowym lub długoterminowym charakterze. Wolontariat pracowniczy może ponadto przybierać też formę akcji okresowych, powtarzających się w ustalonych przedziałach czasu. 

Inny podział w ramach wolontariatu pracowniczego stanowią projekty społeczne realizowane przez pracowników w czasie wolnym (poza godzinami pracy) lub w czasie pracy (za zgodą pracodawcy, który wyznacza liczbę godzin przeznaczonych na świadczenie pomocy w zakresie wolontariatu).

 

Najczęstsze formy wolontariatu pracowniczego

Wolontariat pracowniczy przyjmuje różnorodne formy, jednak w praktyce najczęściej występują trzy:

 1. Zbiórki organizowane przez pracowników należą do najczęściej stosowanych form wolontariatu pracowniczego. Mogą one dotyczyć:
 • pomocy finansowej – jest to zebranie określonej sumy pieniędzy na rzecz organizacji pozarządowych lub innych podmiotów potrzebujących wsparcia;
 • pomocy rzeczowej – to znaczy przekazanie określonych środków niezbędnych do egzystencji lub realizacji konkretnych świadczeń, jak również zbieranie darów rzeczowych.

Co interesujące, do zbiórek pracowniczych zaliczana jest także taka aktywność jak krwiodawstwo, a więc zbiórki krwi. 

 1. Akcje społeczne inicjowane i organizowane przez firmy we własnym zakresie, gdzie pomysł wychodzi albo od pracowników, albo np. ze strony zarządu przedsiębiorstwa. Program takiego projektu określa organizację, na rzecz której prowadzone będą działania pomocowe, liczbę osób biorących w nim udział, czas realizacji (czy będzie to przedsięwzięcie jednorazowe, czy np. okresowo powtarzane), a także cel prowadzenia akcji charytatywnej.
 2. W ramach wolontariatu pracownicy przedsiębiorstwa mogą też współuczestniczyć w akcji o zasięgu lokalnym, krajowym lub globalnym – w takim wypadku biorą oni udział w akcjach dobroczynnych, które organizują podmioty uprawnione do tego typu działalności (np. fundacje lub organizacje charytatywne). Przykładem projektu, w którym mogą uczestniczyć pracownicy, jest choćby znane od lat Sprzątanie świata.

 

 

Korzyści z wolontariatu pracowniczego

Swego rodzaju fenomen wolontariatu pracowniczego polega na korzyściach, jakie przynosi wszystkim biorącym w nim udział stronom:

Korzyści dla pracowników:

 • Wolontariat uczy nowych umiejętności, szczególnie interpersonalnych, a te pracownicy mogą potem z powodzeniem wykorzystać w firmie. Pozwala też na rozwój już posiadanych kwalifikacji.
 • Umożliwia samodoskonalenie się i rozwój osobisty.
 • Rozwija umiejętność pracy w zespole.
 • Korzyścią jest również satysfakcja osobista z podejmowania i realizacji pożytecznych i ważnych inicjatyw charytatywnych.
 • Wolontariat jest doskonałym sposobem realizowania własnych pasji i zainteresowań.
 • Dodatkowo wzmacnia poczucie satysfakcji zawodowej.

Korzyści wewnętrzne dla pracodawcy:

 • Integracja zespołu, co przyczynia się do wzrostu motywacji pracowników do pełnienia swoich obowiązków w pracy. Ten element buduje też poczucie przynależności do zespołu, a także wprawia osoby zatrudnione w poczucie dumy – z siebie i firmy – oraz sukcesu ze zrealizowanego zadania.
 • Wzrost kwalifikacji personelu.
 • Realizacja akcji w ramach wolontariatu pracowniczego pozwala na widoczny, w dodatku długofalowy wzrost więzi emocjonalnych, lojalności pracowników wobec pracodawcy i ich zaangażowania.
 • Wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy, co ma bezpośrednie przełożenie na zwiększenie wydajności.
 • Wolontariat pracowniczy jest efektywnym narzędziem w profilaktyce wypalenia zawodowego u pracowników. Tym samym zwiększa również wskaźnik utrzymania pracowników.
 • Kolejną korzyścią jest kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników.
 • Ponadto, działając na rzecz potrzebujących, przedsiębiorstwo buduje tzw. employer branding i tym samym przyciąga nowe talenty.

Korzyści zewnętrzne dla pracodawcy:

 • Wzrost lojalności klientów do firmy.
 • Wolontariat pracowniczy skutecznie wpływa na wizerunek firmy w mediach i na rynku pracy. Ponadto pomaga w budowaniu trwałych więzi z udziałowcami, klientami i całym otoczeniem. Wpływa na kształtowanie pozytywnych skojarzeń z marką przedsiębiorstwa.
 • Wzrost zaufania oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej i reputacji firmy wśród klientów, partnerów i kontrahentów.
 • Podejmowanie działań w ramach wolontariatu pracowniczego zwiększa również zaufanie lokalnej społeczności, co skutkuje bezkonfliktowym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w otoczeniu bliskim.

Wolontariat pracowniczy można określić trójstronną współpracą między pracodawcą, pracownikiem i beneficjentami. Co ważne, jest to współdziałanie typu win-win-win, ponieważ nie ma w niej przegranych. Wolontariat pracowniczy jest korzystny zarówno dla firmy i jej pracowników, jak i dla społeczeństwa.

Skoro tak, warto zastanowić się, w którą stronę ukierunkować nasze działania w ramach wolontariatu pracowniczego. Jaką organizację wesprzeć i w jaki sposób?

 

Adresat pomocy

Stowarzyszenie Poranek powstało w styczniu 2013 roku, a misją organizacji jest działalność na rzecz godności każdego człowieka poprzez działalność dobroczynną, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy żywnościowej. Pod naszą opieką znajduje się obecnie około 2000 podopiecznych, a są to osoby chore, niepełnosprawne, a także seniorzy i rodziny wielodzietne.

Mimo naszych największych starań i nieustannych działań, w tym składania wniosków o dofinansowanie, współpracy z licznymi organizacjami i firmami, w chwili obecnej pozyskiwana żywność umożliwia nam udzielenie pomocy zaledwie 30% naszych beneficjentów.

Zwracamy się więc z gorącym apelem do Was – organizacji, firm i osób prywatnych – o wsparcie Stowarzyszenia Poranek poprzez przekazanie środków finansowych. Firmom i organizacjom będziemy również wdzięczni za przekazanie darowizn w postaci żywności i artykułów higienicznych.

Jest to idealny cel dla organizacji w Państwa przedsiębiorstwie wolontariatu pracowniczego. Doskonałą jego formą mogą być w tym wypadku wyżej opisane zbiórki organizowane przez pracowników, które mogą dotyczyć zarówno pomocy finansowej, jak i rzeczowej.

Do tej pory wsparły nas – przekazując na rzecz naszych podopiecznych żywność i środki higieniczne – takie firmy jak PPH Janex Sp.j., Merida Sp. z o.o., Primavika Sp. z o.o., Banki Żywności, Fundacja Biedronki oraz Makro, za co w tym miejscu jeszcze raz z całego serca i wciąż pełni wdzięczności dziękujemy. Tym gestem nieocenionej pomocy nasi Darczyńcy dowiedli swojej hojności, empatii i wielkich, otwartych serc.

Możesz dołączyć do tego szlachetnego dobroczynnego grona.

Wesprzyj nas w działaniach!

Zapraszamy do zakładki Wspieraj: Przekaż darowiznę – Stowarzyszenie Poranek oraz do kontaktu: Kontakt – Stowarzyszenie Poranek.

 

 

Źródła:

 • https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171449395
 • https://www.prawo.pl/kadry/zaangazowanie-poprzez-pomaganie-czyli-jak-wazny-jest-wolontariat-pracowniczy,283778.html
 • https://mfiles.pl/pl/index.php/Wolontariat_pracowniczy
 • https://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/wolontariat-pracowniczy/
Skip to content